ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 2018

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

                    IMG_5705

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του και οι αιτήσεις αναμένονται να ξεκινήσουν στις 28 Φεβρουαρίου 2018. Η GP-Construction Gerasimos Pavlidis βρίσκεται δίπλα σας, συγκεντρώνοντας όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για τη δικής σας εξυπηρέτηση, την σωστή προετοιμασία και την κατάθεσης μιας ολοκληρωμένης αίτησης.

Ο αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος, υπέγραψε τη σχετική απόφαση για την προκήρυξη του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2018» και η οποία περιλαμβάνει τον οδηγό εφαρμογής του, με τη διαδικασία των αιτήσεων να ξεκινάει στις 28 Φεβρουαρίου 2018 και θα πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά.

Πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την Ελλάδα και το κοινοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού ιστού της χώρας και την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το πρόγραμμα προβλέπει μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό έως 25.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ή ως 250€/m2 για την αναβάθμιση κάθε είδους κατοικίας. Το νέο εξοικονομώ θα παρέχει επιδοτήσεις που θα αγγίζουν ακόμη και το 70% του κόστους επένδυσης (ανάλογα με το ατομικό-οικογενειακό εισόδημα) και άτοκα δάνεια σε νοικοκυριά για ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους.

 

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες που επιδοτούνται από το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»?

α) Εξωτερική θερμομόνωση στο κέλυφος του κτιρίου (θερμομόνωση τοίχων, δωματίων και πυλωτής).

β) Μόνωση και θερμομόνωση ταράτσας.

γ) Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά κουφώματα.

δ) Συστήματα σκίασης (τέντες).

ε) Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης.

στ) γκατάσταση εναλλακτικών πηγών παροχής ζεστού νερού (ηλιακός θερμοσίφωνας).

ζ) Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.

 Πως μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα?

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που κατέχουν στο ακίνητο κυριότητα (πλήρους ή υψηλής) ή την επικαρπία. Ο προϋπολογισμός των δαπανών δεν θα υπερβαίνει τα 250€/m2 με ανώτατο όριο τις 25.000€.

Ποια είδη κατοικιών δικαιούνται επιδότησης?

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλες οι μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, καθώς και μεμονωμένα διαμερίσματα, που πληρούν οι ιδιοκτήτες τους τα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς επίσης η κατοικία πρέπει να έχει καταταχθεί βάσει ενεργειακού πιστοποιητικού σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της «Δ».

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για υπαγωγή στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»?

Οι κλίμακες επιδότησης του προγράμματος φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Ατομικό Εισόδημα

Οικογενειακό Εισόδημα

Επιδότηση

Αύξηση για κάθε προστατευόμενο μέλος

Μέγιστη Επιδότηση

Έως 10.000€

Έως 20.000€

60%

5%

70%

10.000€-15.000€

20.000€-25.000€

50%

5%

70%

15.000€-20.000€

25.000€-30.000€

40%

5%

70%

20.000€-25.000€

30.000€-35.000€

35%

5%

70%

25.000€-30.000€

35.000€-40.000€

30%

5%

50%

30.000€-35.000€

40.000€-45.000€

25%

5%

50%

35.000€-40.000€

45.000€-50.000€

0%

0%

0%

Προτεραιότητα δίνεται στην ένταξη οικογενειών με παιδιά (5% για κάθε ανήλικο μέλος – έως και 2 παιδιά) και νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα. Για όσους έχουν ατομικό εισόδημα από 35.000€-40.000€ ή οικογενειακό από 45.000€-50.000€ αντίστοιχα (7η κατηγορία του ανωτέρω πίνακα), παρότι δεν προβλέπεται επιχορήγηση, μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα μέσω της λήψης άτοκου δανείου.

Σε κάθε περίπτωση το μέγιστο ποσό που μπορείτε να πάρετε ανά ιδιοκτησία από το πρόγραμμα είναι 25.000€ με Φ.Π.Α.

Για να μπείτε στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις τροποποιήσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου, καθώς επίσης καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου.

Ποια είναι τα στάδια συμμετοχής στο πρόγραμμα?

Σε πρώτη φάση απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

2) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/ Διαβατηρίου ωφελούμενου.

3) Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.

4) Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 συγκύριων ακινήτου (αν υπάρχουν).

5) ο τελευταίο εκκαθαριστικό από την εφορία.

6) Πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1).

7) Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτου (Ε9).

Σημείωση: Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μόνο μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να υποβάλλει μια (1) και μόνο αίτηση. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 28.02.2018.

Πως γίνονται οι αιτήσεις και ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί?

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και θα ξεκινήσουν από τις 28 Φεβρουαρίου 2018, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος http://exoikonomisi.ypen.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτηση έως ότου καλυφθούν τα προβλεπόμενα κεφάλαια του προγράμματος ανά περιφέρεια. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής θα κλείνει αμέσως μόλις εξαντληθούν τα κεφάλαια.

Τι συμβαίνει με τις πολυκατοικίες?

Για να χαρακτηρισθεί μια πολυκατοικία επιλέξιμη θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α) Πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) του κτιρίου να χρησιμοποιείται ως κατοικία και να αποτελούν ένα ενιαίο διακριτό σύνολο (π.χ. θέρμανση από το ίδιο σύστημα). Δεν χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο, διαμέρισμα με χρήση επαγγελματικής στέγης).

β) Έγκριση γενικής συνέλευσης για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η αίτηση υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο των ιδιοκτητών (συνήθως διαχειριστής), με επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να ενταχθούν.

γ) Υποβάλλεται ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Αναβάθμισης) που αφορά στο τμήμα του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

δ) Πραγματοποιούνται κοινόχρηστες παρεμβάσεις.

ε) Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται ή δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στην απόφαση της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας με ίδια κεφάλαια.


Αν έχετε οποιαδήποτε απορία για την ένταξή σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για την δική σας περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας στο +30-6973239737 ή στο info@gp-construction.eu

ΚΕΙΜΕΝΟ: Γεράσιμος Παυλίδης

Πολιτικός Μηχανικός/ Interior Designer


Write a comment